Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/65

此页尚未校对


嘗爲之跋此本多後二卷則公之元孫恭煥取家藏本

增入也記成於巡撫宣府之日意還朝以後當更有紀

錄而今失傳矣公殁于成化十年匏庵爲祭文稱爲國

之名臣鄕之老師又云公之文章宜在館閣典雅渾成

不露圭角南豐之純臨川之約而復劬書矻矻窮年手

不停披以攷以研碑文鼎銘竹𥳑韋編鄴矦之富歐公

之全其傾倒至矣公所𢰅有涇東稾及奏議予所見者

惟菉竹堂書目與此爾

   跋宛委餘編

杜子美之謚文貞也在元文宗至順元年史不言何人