Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/7

此页尚未校对


内府書有元大一統志殘本二十餘𠕋徐公志稾今在

史局所借之書度已歸中祕而未聞有見之者兹讀朱

氏所藏因鈔其副而書之後云

   跋元混一方輿勝覽

元混一方輿勝覽三卷無𢰅人姓名葢書肆所刊其文

𥳑陋然今時流傳者已少矣元史地理志大都路領州

十此云州九者龍慶州本縉山縣屬上都路之奉聖州

延祐三年始升爲州故也成宗紀至元三十一年復立

平陽之芮城陵川等縣葢元初二縣曾廢此書澤州無

陵川縣解州無芮城縣可證其刊於世祖朝而書中又