Page:Sibu Congkan1845-錢大昕-濳研堂文集-16-08.djvu/94

此页尚未校对


   跋倪雲林詩集

元鎭詩久散佚今所傳者荆溪蹇曦朝陽編集蹇序自

言得之王梅西舊藏然亦出於後人摭拾多有𧸛作元

鎭卒於⿰氵𠔏武甲寅十一月年七十有四見於周南老所

𢰅墓志然則至正乙未元鎭已五十有五矣而集中乃

有乙未歲余年適五十感昔人知非之言漫賦長句此

豈可信耶董文敏家藏元鎭絹本山水後題庚戌歲予

年六十五葢作僞者因此詩而傅會成之

   跋陶學士集

明太祖初興奉龍鳳正朔枝山野記載太祖伐張士誠