Page:Sibu Congkan1846-錢大昕-濳研堂文集-16-09.djvu/109

此页尚未校对


同異則僕非專門不敢措一詞僕近日好言輿地不言

象緯以目眊夜不能見星知於此事無緣耳史記十二

諸矦年表始共和元年終敬王四十三年今刊本有庚

申及甲子字足下斷以爲史遷正文詆古人不以甲子

紀元之說僕SKchar之恐有未安古術百四十四年而超一

辰則共和元年必不直庚申東漢以後術家不用超辰

徐廣晉人以共和之初爲庚申固無足恠但不可以誣

史公耳太陰太歲之辨尊見旣與鄙意不合僕今亦不

復言各尊所聞聽後賢決其然否獨於此猶復饒舌者

則以六國表周元王元年徐廣曰乙丑秦楚之際月表