Page:Sibu Congkan1846-錢大昕-濳研堂文集-16-09.djvu/112

此页尚未校对


移此詩於已巳卷首并將春帖子移於端午之前則眞

誤矣劉貢父集中題云呈子瞻沖元内翰子開器資舍

人執事據許將傳知成都府元祐三年再爲翰林學士

謂將於三年方旋京未必立春時卽在朝疑任注有誤

僕攷東坡内制集有元祐三年四月十九日宣詔許内

翰入院口宣是則正月立春許固未在朝列若閠十二

月立春正與坡公同直任注本無誤也年譜先生生於

景祐丙子十二月十九日不見干支執事亦疑而未決

僕以遼志朔攷證之是年十二月實乙已朔則公生日

當爲癸亥施元之以爲壬戌者殊未足信伏惟詳察