Page:Sibu Congkan1847-錢大昕-濳研堂文集-16-10.djvu/138

此页尚未校对


女易衣裳縫紉上下連屬訖搴母帳視之母問兒何不

睡曰欲再看吾母耳又至弟妹所泣下若將別者歸至

房自經家人莫之知也詰旦户未啟母呼之不應排闥

視之大駭比斂顏色如生衣領間微露紅𥿄出之則王

氏聘帖也時乾隆十四年四月廿六日年二十有六又

六年本石兄衣言迎其柩合葬烏龍山之南麓癸丑秋

顧子禮璜爲予述其事去烈女之殁四十餘年矣

論曰女子之義從一而終女而未嫁聖人固不以從一

之義責之也而或終其身不肯字甚且甘以身殉彼其

誠一之至視死如歸務求乎心之所安是亦巾幗中之