Page:Sibu Congkan1848-錢大昕-濳研堂文集-16-11.djvu/152

此页尚未校对


病然甚孝必能延年勿慮也君生于雍正乙卯卒于嘉

慶丙辰行年六十有二也夫人汪氏𠊱𨕖詹事府主簿

大經之女亦名族也有子二人長蒓而蘩季也女四人

嚴秉芝汪超倫毛埰施光墍其壻也郡城之某鄕某原

君所藏也某年月日葬之期也銘曰

維士有志重義輕利君雖不試孝友自厲維蓄之㴱維

守之欽楹書貽後以俟天諶潛研堂文集卷四十四    門人袁廷檮校字