Page:Sibu Congkan1849-錢大昕-濳研堂文集-16-12.djvu/98

此页尚未校对


之于人我識其性情心術而君識其形貌耳惡足以難


我哉久之家有狐祟白晝投石傷什器或言祭以雞卵


白酒則去君不聽日向空詈之祟益甚君爲文將訴于


城隍神詞甚厲甫脫稿而安隣有跛者竇三無故登君


之門大詬家人咸不堪君予之粟數石慚謝而去或以


爲怯荅曰吾伸于狐而屈于鄉人不亦可乎嘗論敎子


之法十歲爲擇師二十爲擇友鮮衣美食勿使御淫詞


勿使觀有不成立者鮮矣乾隆丁卯春夢天使韓某召


已覺而歎曰韓者寒也入冬其不免乎十月病痁自診


必不起以是月十八日䘚春秋四十有一配邢孺人賢