Page:Sibu Congkan1854-汪中-述學-2-1.djvu/90

此页尚未校对


述學           外篇一

       江都汪中𢰅

京口建浮橋議

爾雅天子造舟郭璞謂比船爲橋卽今之浮橋也川之大者若河渭洛皆有浮

橋其建于大江者漢建安二十五年夏矦尚爲浮橋以攻南郡唐乾寧四年

友恭爲浮橋于樊港以攻武昌宋開寶二年曹彬爲浮橋于采石以攻江南元

至元九年伯顏爲浮橋于石箄以攻宋前史具載之今京口之渡自𤓰州至金

山一里三分自金山至箄灣半之于江津爲最狹若南北造浮橋二道交會于

金山行旅往來如在枕上此百世之利也昔杜預請建浮橋于河陽議者咸以

爲古無此事預卒成之至唐猶賴其利近世李敏達公于鄞縣甬江造浮橋至

今稱便有非常之事必待非常之人道固然爾

廣陵𡭊

乾隆五十二年正月中謁大興朱侍郞于錢塘侍郞謂中曰余先世籍蕭山本