Page:Sibu Congkan1858-阮元-揅經室集-20-02.djvu/36

此页尚未校对


  三雍宮之制度者是也

漢書平帝紀曰元始四年夏安漢公奏立明堂辟雍

後漢書世祖紀曰是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊

兆域宣布圖讖于天下

  元案明堂建于長安實始于此非建于武帝時

  明矣

三輔黃圖曰漢靈臺在長安西北八里辟廱在長安

西北七里明堂在長安西南七里太學在長安西北

七里

  元案八當七字之誤葢靈臺辟廱太學三者異