Page:Sibu Congkan1861-阮元-揅經室集-20-05.djvu/150

此页尚未校对


 橋之浦也劉昫唐書曰隨于餘杭縣置杭州又自

 餘杭移治錢塘又移于柳浦今州城是又曰柳浦

 埭卽今杭州江干浙江亭北跨浦橋埭則其時水

 道尙未盡湮也

 顧氏祖禹讀史方輿紀要曰柳浦在府城東南五

 里候潮門外江干有浙江亭亭北有跨浦橋六朝

 謂之柳浦埭劉宋泰始二年遣吳喜擊孔覬于會

 稽喜自柳浦渡取西陵齊永明二年富陽民唐寓

 之作亂進至錢唐錢唐令劉彪遣將張圩禦之敗

 于小山寓之進至柳浦彪棄城走