Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/116

此页尚未校对


成敗治亂戰陣謀略多辨論舉以敎元嘗敎元射曰

此儒者事亦吾家學也 顯妣生于雍正十三年

月四日考諱廷和癸酉江都縣舉人官福建大田縣

知縣 顯妣通書史明古今大誼逮事 祖姑盡孝

養舉止必衷於禮法于歸次年丁重喪乃減食指遣

僕婦自翦指爪親澣濯元七八歳口吃讀孟子孟施

舍守氣章不上口塾師莫能爲力 顯妣曰爾姑從

我緩緩讀已而乃成誦復手寫白居易諸詩授元讀

之敎以四聲屬對之法元於是能作詩及爲成童於

親師取友謹言愼行之道誨尤切 府君壯歳游楚