Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/117

此页尚未校对


乾隆五十六年元官詹事在 南書房行走就養

京師元官山東學政浙江學政浙江巡撫皆迎養嘉

慶五年夏安南僞總兵盜船及閩盜鳳尾等船勾結

數千人闚浙之松門元會水陸兵於台州禦擊之

府君在杭州冒暑眎鑄大礟工濟軍前之用時時寄

示機宜元得所受六月廿二日大風雨盜船蕩覆元

乗風撃之𫉬其餘盜及安南僞總兵僞爵侯 府君

敎也杭州剏建普濟堂冬賑粥貢院士子萬舍皆甃

石版若兹事亦 府君敎也 府君敎元練兵省刑

毋諱灾嘉慶五年六年金華諸曁等縣灾九年十年