Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/125

此页尚未校对


廟爲卿大夫之孝禮君子營官室宗廟爲先居室爲

後故古卿大夫士皆有廟以祭其先祖此古禮也我

大淸會典載品官皆有家廟一二三品官廟五間兩

室階五級兩廡三門以朝服少牢俎豆鉶爵祀高曾

祖禰四世祧者以昭穆藏于夾室此今制也我 顯

考琢庵府君以武功貴雍正十三年

恩贈封 祖 父皆昭勇將軍 妣皆淑人吾敎汝

學汝貴嘉慶四年

恩贈封 曾祖 祖父皆光祿大夫 妣皆一品夫

人今吾家惟北湖公道橋有族祠在城無家廟非禮