Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/137

此页尚未校对


此夫劉氏自南唐入宋以至元明代有聞人皆讀書

爲義理之學所交遊者則有歐陽永叔曾子固胡安

定朱子羅鄂州吳草廬虞道園諸人故其家世言行

官階多見于諸集以忠厚大其族以文學啟其後而

又世有賢母敎子亢宗墨之爲物貫金石而不朽莊

云乎哉

  揚州北湖小志序

元但通籍儀徵而已實揚州郡城北湖人也元家在

北湖九龍岡族姊夫焦里堂孝廉家在黃玨橋相隔

一湖幼同學往來湖中者屢矣嘉慶丙寅丁卯間奉