Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/139

此页尚未校对


命總督淮揚駐淮安府從阮唐山少司㓂葵生家取

其山陽族譜攷之因記其畧曰始祖諱武德字再二

世爲江西臨江府淸江縣人居十九都時稱棗兒村

阮家元末以武功顯明鼎定徙豪傑實江南遂𨽻鷹

揚衞旣改大河衞墓在今澗河南岸三里塘之南洪

武十六年武德產敬敬妻孫氏產嵩正統十三年

妻馬氏產連成化十一年連妻瞿氏產鑒鑒號月窻

老人始讀書爲諸生正德元年鑒妻陳氏產淳淳多

隱德練鄕兵備倭以所儲粟餉軍妻袁氏妾方氏嘉

靖十二年淳生嘉林嘉林字仲立號鳳居嘉靖辛酉