Page:Sibu Congkan1862-阮元-揅經室集-20-06.djvu/56

此页尚未校对


太府君立斥徹之兵民不得已家祀一主書長生等

字乾隆四十三四年閒元父客漢上遇九谿老兵爲

言 太府君去後此祠旋立歲時祝之不衰所著有

珠湖草堂詩集三卷琢菴詞一卷箭譜一卷陣法二

卷 太府君生康熙三十四年六月初五日距卒得

年六十有五康熙六十一年

覃恩授階奉政大夫乾隆元年

覃恩授階昭勇將軍卒後櫬歸自欽州入城治喪乾

隆二十五年葬於揚州府城北中雷塘以元配汪淑

人繼配江淑人合祔嘉慶元年以孫元官