Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/108

此页尚未校对


時祭之知平湖縣事李賡芸贈熊飛以金母喜曰此

廉吏金當爲吾置棺嘉慶六年十一月初九壬午母

卒諱稱英

論曰母以舊族耐勤苦支兩姓衰寒之祚敎子學成

可謂賢矣不然貼錫織篛薄業也茅屋豆粥貧媼也

死則死耳學士大夫烏得馨其事而稱之歐陽公母

以荻畫地貧者學也故備述母勤苦之事知熊飛所

椎心飮泣而欲著表于世者正在此也

  朱母高太孺人傳

嘉慶元年予奉