Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/20

此页尚未校对


分籖掣之於是賂絕而弊不行洎乾隆六十年後廢

商運蒙古鹽內侵嘉慶十一年復舊制皆如公所預

燭者公所蒞皆興學愛士修書院習樂舞運司署西

𨻶地仿鄕場號舍立四十舍月課諸生才人黃景仁

歿于山西公署公經其喪厚其賻送其柩歸常州海

內高其義事母以孝聞在晉甫一年以母老宜奉歸

請終養撫部不許固請乃許之俄而湖北陸撫部有

凡官親老者勒令終養之議撫部曰非一月前入奏

今無以對子矣公曰但得終養卽勒歸無憾也母卒

喪以禮服闋以溼疾恬然不復出居鄕十餘年多善