Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/22

此页尚未校对


苦盬旣調澹泊無競以孝辭職壹志溫凊旣享其壽

乃歸其命藏此佳城積善餘慶鄕里私諡僉許曰正

  默齋張君誄

詁經精舍生烏程張鑑通經博覽善詩古文佐予書

記者有年矣嘉慶十一年丁父憂十二年秋述其父

之言行以示予予謂立言爲三不朽之一鬷SKchar一言

可知其賢今張君之言善是宜傳而爲之誄也君諱

德奎字聚東號默齋國子監生父元熙爲長生會育

嬰堂諸善舉君繼之勿替每出遊閒月一歸鐙下爲

鑑講柳州小記馬伏波誡兄子書韓昌黎寄符城南