Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/46

此页尚未校对


陽州同知封翰林院編修父謀康熙辛未科進士禮

部主客司郞中禮部公淸宦家貧旣沒公尙幼其從

兄鳳飛官廣西州吏目公以諸生從之廣西贅于許

氏公念門戸中衰二親早弃養綴身妻家非學無以

自立乃下帷讀書刻苦無閒晨夜體素羸遂致疾雍

正九年四月壬子卒年厪二十有六嗚呼公以望族

丁衰祚讀書勵行天不假以年無事業著述表見于

世微乎微矣然公之子若孫以學行掇科甲名滿天

下交遊偁之非公之隱德餘蔭曷克及此哉公妻許

太恭人以嘉慶十年六月辛未卒于其孫山東糧道