Page:Sibu Congkan1864-阮元-揅經室集-20-08.djvu/85

此页尚未校对


宅後子姓以時奉祭祀嗟乎席豐厚者無足重重乎

孝義也不以其財助鄕里有益于人之善事不以其

誠爲睦婣任䘏之正事卒之不豐不厚求一事銘墓

者不可得所謂孝義者安在若先生者其殆庶矣先

生總司鹺事十餘年

誥授通議大夫候選道乾隆五十五年入京祝

萬壽加一級

召預千叟宴

賜御製詩及粟帛又以輸軍餉一萬兩以上議敘加

五級