Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/132

此页尚未校对


跋墨蹟卷内華山碑跋一段摹刻于漢碑缺處

  漢延熹華嶽廟碑整拓本軸子二跋

此漢延熹西嶽華山廟碑未翦本卽四明本明時藏

寕波豐學士萬卷樓

國朝歸鄞縣全謝山編修祖望謝山有跋載鮚埼亭

集中後歸范氏天一閣乾隆間嘉定錢太學東壁

范氏編金石目錄成范氏以此碑非司馬舊物酬贈

嘉慶十年錢氏質于印氏十三年戊辰歸于余此

本全碑單紙未翦未褾是以謝山有二百餘年不缺

不爛之語篆額左右唐李衞公題名爲各本所無李