Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/141

此页尚未校对


  二郎廟蔬圃𫉬石記

嘉慶丙寅予過揚州新城準提庵僧舍經二郎廟蔬

圃見有破古石井闌似有字痕洗拓之乃口熙十口

三公石口數字熙字之上字不完似是淳字葢以熙

爲年號踰十年者在揚惟淳熙耳十字下似是年字

爰移置準提庵東廂内幷記之丁卯秋日

  積古齋記

李義山詩云湯盤孔鼎有述作今無其器存其詞義

山唐人尙不見器而重其詞況今又千年不但存其

詞且有其器𫆀所以予於鐘鼎古器有㴱好也與吾