Page:Sibu Congkan1866-阮元-揅經室集-20-10.djvu/151

此页尚未校对


萬年字幼公沛郡相人也爲郡吏察舉至縣令遷廣陵太守以高第八爲右扶風遷大僕後代于定國爲

御史大夫八歲病卒十一曰張山拊漢儒林事小夏侯建爲博

士論石渠漢書卷五十八儒林傳張山丹字長賔平陵人也事小夏侯建爲傳士論石渠至少

十二曰王禁漢平陽侯外戚也漢書卷六十八元后傳王柰字稚君

少學法律長安爲廷尉史生女政君入掖庭爲家人子後宣帝選送太子宮壹幸有身生成帝于甲館孝

元卽位封禁爲陽平侯永光二年薨諡曰頃侯十三曰鄭崇哀帝時丞相

卷四十七鄭崇傳崇字子游本高密大族少爲郡文學史至丞相大車屬哀帝時爲尚書僕射數求見諌

爭後爲尙書令趙昌奏崇與宗族通下獄窮治死獄中十四曰王匡起綠林攻

莽者漢書卷六十九王莽傳南郡張霸江夏羊牧王匡等起雲杜綠林號曰下江兵衆皆萬餘人後

爲嚴尢等所破十五曰王憲自稱漢大將軍舍東宫妻莽後