Page:Sibu Congkan1867-阮元-揅經室集-20-11.djvu/10

此页尚未校对


嘉慶丁卯始從昭文吳氏易得南宋尤延之本爲

無上古册矣按是册宋孝宗淳熙八年辛丑無錫尤

延之在貴池學宫所刻世謂之淳熙本每半葉十行

每行大字廿一二小字廿一二三四不一惜原板間

有漫漶其修板至理宗景定間止卷二八葉及卷九

十九葉書口並有景定壬戌重刋木記可見其中佳

處卽以脫文而論如東京賦上下通倩注宋本卷三十五下

毛本脫言君情通於下臣情達於上故能國家安而

君臣歡樂也廿二字又重舌之人九譯注宋本卷三廿八下

毛本脫韓詩外傳至獻白雉于周公廿三字秋興賦