Page:Sibu Congkan1867-阮元-揅經室集-20-11.djvu/57

此页尚未校对


書數語于卷首秣陵山水淸麗而壯予不見之久矣

今春雨樓中詩境相似爲掩卷凝思者久之

 福謹案蓮水名韶

  華陔草堂書義序

今平湖令尹嘉定李同年許齋早年以經術名於江

南及從錢辛楣前輩遊盡得其學經史文辭披華擷

實六書九數靡不綜覽乾隆丙午秋朱石君師典試

江南合經策以精博求士於是平湖以第四人中式

元以第八人中式相見于春明性情學術契若兄弟

也庚戌石君師總裁會試會元旣定擬之曰此似江