Page:Sibu Congkan1867-阮元-揅經室集-20-11.djvu/82

此页尚未校对


賜詩有曰海岱高門第也嘉慶十九年諸城劉氏共

修族譜成以前明宏治由碭山遷諸城之祖爲始祖

迨今三百二十餘年傳十四代列表者八百二十一

人誌其祠墓記其遷徙井然秩然何其愼也劉氏之

望二十有五漢唐以來將相名人不可勝數今諸城

譜謂碭山以上不可稽不妄推世系又何愼也唐書

宰相世系表以宰相著其姓今諸城文正文淸兩公

非徒爲宰相且爲賢宰相天下仰之族譜不因宰相

而修而賢相更足立族譜之望嗚呼此

聖翰所以特許爲海岱高門第也烏有