Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/117

此页尚未校对


十卷專宗鄭康成注鄭注亡逸者采馬融王肅注補

之孔傳雖僞其訓詁非盡虚造者間亦取焉潛揅堂文集

又撰十七史商榷一百卷蛾術編一百卷西莊詩文

集二十四卷見本

丁𤇍字升衢歸安人乾隆四十六年進士官寕波府

府學敎授肆力經史旁及六書音韻算數長於校讐

于胡渭禹貢錐指摘誤甚多開四庫館朱筠戴震皆

延之佐校𤇍所著有周易鄭注後定大戴禮記繹小

酉山房文集許宗彥丁𤇍傳陳鱣丁𤇍墓志銘

任大椿字幼植又字子田江蘇興化人祖陳晉乾隆