Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/121

此页尚未校对


告養歸不復出及居大母與父䘮竟以哀卒儀鄭堂文序

乾隆五十一年年三十有五孔氐大宗支譜廣森聰穎特

達經史小學沈覽妙解所學在公羊春秋儀鄭堂文敘錄

陸德明云魏晉以來公羊久成絕學廣森沈深解剝

著春秋公羊傳通義十一卷於胡母子都董仲舒何

劭公條例師法不墜公羊通義條記其自序曰昔我夫子有

帝王之德無帝王之位又不得爲帝王之輔佐乃思

以其治天下之大法損益六代禮樂文質之經制發

爲文章以垂後世而見夫周綱解弛魯道陸遲攻戰

相尋彛倫或熄以爲雖有繼周王者猶不能以三皇