Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/162

此页尚未校对


因東事重於西事始移駐肇慶以行臺爲署握各營

勁兵爲兼顧之計誠據形勝也我

大淸乾隆十一年總督策楞始常駐廣州以廣州之

行臺爲督署肇慶之署爲行臺臺中久無居人堂室

朽壞數十年來更全傾圯元來此皆瓦礫場惟石獅

碑礎僅存矣近年廣東全海肅淸內地安豐廣西邊

徼亦皆緩靖元屢以簡閱東西官兵往來肇慶止宿

於閱江樓上念此間爲兩省扼要地總督署雖移而

兵不可移各營將尙皆有署乃總督於城中無一椽

非政體道光五年於舊基重建行臺惟立門屏兩重