Page:Sibu Congkan1872-阮元-揅經室集-20-16.djvu/166

此页尚未校对


國朝康熙初元平南王重修厯今百有餘歲蕪圯極

矣行旅負縴之人陟傾厓縋危棧援竹木厲水石莫

不履險而畏其隕也道光五年元議修通之乃於閱

兵韶州時往來親督勘丈于三百七十餘里之中分

爲南中北三段南段自淸遠縣白廟起至英德縣細

廟角止元率鹽運司翟公名錦督鹽商治之中段自

英德縣大廟峽起至新旺汛止上駟院卿督理粤海

𨵿達公名達率洋商治之北段自英德箭逕山起至

彈子磯止廣東巡撫成公名成率南韶連道衍公

治之凡平治道路二萬四千四百餘丈修造橋梁