Page:Sibu Congkan1873-阮元-揅經室集-20-17.djvu/106

此页尚未校对


怪客情相賞卽高閒行吟有興方成句坐臥何時不

對山寒雨㑹須𣸸淺漲虚舟我復海邊還

  由高州望欽州書示兒輩

海角天涯輿地紀勝云海角亭在廣州合浦縣元范梈有海角亭記天涯亭在欽州東門北畔

臨水宋陶弼有登天涯亭詩望可哀古賢多少不能囘七千里外

櫬曾返大人撰先曾祖行狀乾隆初太府君任廣東欽州營遊擊病足二十四年十月十六日卒

于任所櫬歸自欽州入揚州城治䘮六十年餘孫竟來乾隆二十四年至今道光三年

爲六十四年家計百年自淸白

國恩五世受栽培先曾祖以三品官封贈二代大人以一品官封贈三代兼蔭子

人有慶先人德文武科名豈易哉