Page:Sibu Congkan1874-阮元-揅經室集-20-18.djvu/53

此页尚未校对


  智寳大輪妙法勝業慧響六波羅密像下層鑄增長大梵廣目多聞天王及天主帝釋持國天

  王六像末有維建極十二年歲次辛卯三月丁未朔廿四日庚年建鑄廿二字𣢾識巳見于金

  石萃編蘭泉先生云建極十二年葢南詔世隆年號在唐爲懿宗咸通十二年

我欲聞古音撞鐘百八杵唐樂久銷沈此音足千古

唐書南詔傳曰天寶初遣閣羅鳯子鳳伽異入㝛衛拜鴻臚卿恩賜良異貞元五年異牟尋遣弟凑羅棟

入獻地圖方物請復號南詔帝賜賚有加明年夏冊異牟尋爲南詔王以祠部郎中袁滋持節賜黃金印

異牟尋率官屬北面立跪受冊享使者有笛工歌女皆垂白示滋曰此先君歸國時皇帝所賜龜兹音聲

二列今喪亡畧盡唯二人故在

  古哀牢

萬里哀牢外高秋駐馬時彩雲連百濮蜀都賦東有巴賨緜亘百