Page:Sibu Congkan1875-阮元-揅經室集-20-19.djvu/98

此页尚未校对


  岑嘉州集八卷提要

唐岑參撰參南陽人爲文本曾孫天寶三載趙岳㮄

第二人及第累官右補闕起居郞出爲虢州長史及

嘉州刺史杜鴻漸表薦安西幕府拜職方郎中兼侍

御史事蹟詳唐才子傳案岑詩律健整非晚唐纎碎

可比方回云學杜詩當先觀工部集中所稱詠敬歎

及交遊倡酬者其稱詠敬嘆則如蘇武李陵陶潛諸

人其交遊倡酬則如李白高適岑參之𩔖杜確序亦

稱岑每一篇絕筆則人人傳寫雖閭里士庶莫不諷

誦吟習焉其卷帙之數唐書藝文志及崇文總目通