Page:Sibu Congkan1876-阮元-揅經室集-20-20.djvu/55

此页尚未校对


宋劉克撰克信安人事蹟未詳朱彝尊經義攷云此

書宋藝文志焦氏經藉志朱氏授經圖均未之載崑

山徐氏傳是樓有藏本乃宋時雕刻前有總說惜第

二第九第十卷都闕此爲影宋抄本闕卷皆對卽從

徐氏藏本錄出者前有克自序作於紹定壬辰壬辰

宋理宗紹定五年克乃理宗時人也宋儒說詩有攻

小序者有守舊說者廢小序者朱子也尊古注者呂

祖謙也克之學出於祖謙其子坦跋稱其書每篇條

諸家之解而繫已意於後其所纂輯家數視東萊詩

記加詳克之學本之呂氏從可知矣體例雖與詩記