Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/172

此頁尚未校對


東路記

南昌城下溯豫章江南至贛州東北折溯貢水至瑞金共

一千五百里敬上事及赴行臺省期㑹皆由之此西路也

東路止八百九十里嘉慶十一年十月二十六日已亥奉

回任檄岀進賢門㝛舒白香天香館寢甚安二十七日下

晡發行六十里㝛荏港夜大雨二十八日早發泥濘不可

行行六十里㝛進賢大風寒二十九日晴早發行九十里

㝛臨川署中秦臨川言于淸端公成龍作縣事甚備三十

日上晡發行六十里㝛樹亭卽桓山海經註所謂葉

似柳子似楝者是也桓音近華華近和漢書尹賞傳注桓