Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/188

此页尚未校对


后谿先生家傳

先生諱釡字器之號后谿年十七補縣學生正德五年

應天十四年試禮部中式十六年丗宗卽位與張璁同

賜進士出身知安陸州時議起興獻王陵爲顯陵達官外

戚內侍以事至無時有內侍責供帳鬨擊州通判先生令

民擁通判去曰罪在知州毋累若也由是內侍在中持事

者皆不悅江夏民陰殺人瘞尸山中讐者訟之民因令兄

子竄去反指所瘞誣讐者殺其兄子獄不得決先生承巡

按御史檄鞫之曰若兄子年幾何愕曰二十五矣乃發瘞

騐之髪盡白獄遂決先生常有德于衞指揮使指揮使轝