Page:Sibu Congkan1878-惲敬-大雲山房文稿-6-2.djvu/238

此页尚未校对


新喻縣文昌宮碑銘

嘉慶六年九月二十六日江西省臨江府新喻縣奉本府

正堂牌開爲移咨事轉奉布政使司奉巡撫部院准禮部

咨議奏文昌帝君仿照崇祀關帝典禮致祭一摺奉

旨依議欽此移咨遵照辦理等因到縣該縣每年春秋祀

文昌帝君動地丁銀二十六兩牛一羊一豕一登一鉶二

簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二帛一香盤一尊一爵三承

祭官朝服行三跪九叩禮祀文昌帝君三代羊一豕一登

一鉶二簠簋各二籩豆各八鑪一鐙一帛三香盤三尊三

爵九承祭官行二跪六叩禮時敬奉檄襄文武鄕試在南