Page:Sibu Congkan1879-惲敬-大雲山房文稿-6-3.djvu/21

此页尚未校对


賜內閣中書聯瑴等乃招魂葬公于城南之兆公諱天弼

字霖蒼先世明永樂中自無爲州遷太興遂世爲大興人

曾祖大才祖承詔父其倫皆

贈明威將軍母劉氏

贈淑人公雍正十年武進士授四川提標前營守備從討

占對升馬邊營都司從討大金川軍功加三等升峩邊營

遊擊大金川旋請降罷師升章臘營參將調綏甯營再調

提標中營率師討巴唐平之升維州營副將小金川與黨

霸爭地公單騎入其境諭以禍福兩土司皆聽命郭羅克

者黑帳房部落也掠衞藏入貢刺麻僧公奉總督檄出黃