Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/124

此页尚未校对


不父其父而爲佛者知養其親自公斥爲臣焉而不君其

君而爲佛者知拜其君供賦稅應力役未嘗不事其事世

之儒者知中國之變而爲佛不知佛之變而爲中國知士

大夫之遁於佛而不知爲佛者自托於士大夫人理所同

豈能外哉自公之後儒者好爲微言𣺌論或由孔子之書

失其恉而反墮於偏或由佛之書得其會而忽反於正是

又在乎善學者焉失者不得妄附聖人之遺經得者亦不

必諱言佛乘也嘉慶二十年十月惲敬謹記