Page:Sibu Congkan1881-惲敬-大雲山房文稿-6-5.djvu/84

此页尚未校对


子惠府君逸事

金壇進士史悟岡先生所著西靑散記多記山中隱居及

四方遊厯瑣事爲詩文性靈往復頗亦灑然其遊孟河則

雍正十二年也敬幼侍先祖父子惠府君言先生自孟河

偕巢訥齋惲甯溪來善飮酒能畫能作篆分書子惠府君

鼓琴多古操卽受之先生者也散記中鄭痴菴常與先府

君過從去先生遊孟河時幾四十年矣爲人頎長白須冉

攜楖⿰木厯 -- 櫪杖有出塵之表見敬嘗令吟詩時亦點定敬文則

大笑稱快甚蓋其時天下殷盛士大夫多暇日以風雅相

尙所謂非古之風發發者非古之車揭揭者未之有焉故