Page:Sibu Congkan1883-龔自珍-定盦文集-3-1.djvu/47

此页尚未校对


連理動呈肉角山川發鮮英雲物變顥淸在人爲學士大夫學

士大夫之魁然而秀於一門者爲江南三徐公曰元文者季順

治已亥殿試第一至太子太傅內宏文院大學士者也曰秉義

者仲康熙甲辰殿試第三至吏部侍郞者也曰乾學者伯康熙

庚戌殿試第三至太子少傅刑部尙書者也實鼐高祖

國朝之以科第大其門世有一品官者曰桐城張氏常熟蔣氏

海昌陳氏雖金壇于氏錢塘徐氏德淸蔡氏諸城劉氏不得比

而徐氏喤然導其先聲撰箸宏富皆康熙中大典故康熙中文

學傳人大半門下士子孫淵雅名氏有述家乘之存與冊府相

裏可謂瑋矣謹讀二公之文規矩肅澹學副厥遇而尙書公

尤所稱以經術文章施無窮者也代言集者尙書代詔制之文

舜聲堯容羲情軒思大聲發於天地之間而用以懿吿乎萬代