Page:Sibu Congkan1884-龔自珍-定盦文集-3-2.djvu/111

此页尚未校对


珍官宗人府知之親王藍甲六十副外白甲一百七十副護軍

領催三十分共錢糧二百分郡王藍甲五十副外白甲百二十

副䕶軍領催三十分共錢糧百五十分貝勒藍甲四十副外白

甲八十副護軍領催二十分共錢糧百分貝子藍甲三十副外

白甲六十四副䕶軍領催十六分共錢糧八十分親王無故岀

京師六十里罪與百官同親王以下貝子以上其戸下五旂包

衣之人見王如家奴見家長之禮包衣之女許親王等捒選爲

媵妾雍正元年議準包衣人應試入仕得以籍自通於朝