Page:Sibu Congkan1884-龔自珍-定盦文集-3-2.djvu/132

此页尚未校对


道光壬午正月內閣後進仁和龔自珍序於城南圓通觀

金孺人畫山水敘

嘗以後世一切之言皆出於經獨至窮山川之幽靈嗟歎草木

之華實文人思女或名其家或以寄其不齊乎凡民之心至一

往而不可止是不知其所岀嘗以叩吾客客曰是出於老莊耳

老莊以逍遙虛無爲宗以養神氣爲用故一變而爲山水草木

家言昔者劉勰論魏晉宋三朝之文亦幾幾見及是或者神理

然耶吾友王曇仲瞿有婦曰金字曰五雲能屬文又能爲畫其

文皆言好山水也其所畫有曰山居圖極命物態仲瞿實未甘

卽隱逸以從魚鳥之游五雲饗筆研而祝之曰必得山水如斯

畫之美而偕隱焉曇曰諾吁曩者同時之士固嘗擬仲瞿似晉

宋閒民不聞其有奇婦余窺其能事與其用心雖未知所慕學