Page:Sibu Congkan1884-龔自珍-定盦文集-3-2.djvu/176

此页尚未校对


具鍾傑等以公捍大患而世莫聞願文章之士發其灮則與載

於官書者異日出入必互見故來乞書於碑銘曰告下車者曰

是百戰百勝者丁將軍之墓再吿下車者曰是百戰百克而無

炳炳於時者三告下車者曰是將軍之孫鍾傑鍾琪泣述功烈

有盡於其心是爲史之别子龔氏之言用卒告闡烈之君子今

年實道光五年

明按察司僉事金君石闕銘

嘉慶二十一年八月甲辰朔越一日之巳文林郞錢唐金應麟

始使石工某爲明按察司僉事造此石闕用錢若干緡役工七

十有■君姓金氏諱應奎字曰封風錢唐人也明嘉靖二十三

年進士官吏部文選司主事稟性剛毅不媚柄臣浮湛十年始

循常遷改河南道御史出爲山東按察僉事河决東郡宣防有