Page:Sibu Congkan1884-龔自珍-定盦文集-3-2.djvu/198

此页尚未校对


龔自珍於京師自珍南向偁曰君有功於大計者三非惟照矅

其鄕固世魁傑宜乘安車應

淸問使公卿識奇士又知君之不可招也如祥灮言書一通以

姹升五嶺而望者焉

書葉機

鄞人葉機者可謂異材者也嘉慶六年舉行辛酉科鄕試機以

廪貢生治試具凡竹籃泥爐油紙之屬悉備忽得巡撫檄曰貢

生某毋與試機大詫初蔡牽朱濆兩盜爲海巨癰所至劫掠戸

口以百數𡻕必再三至海濱諸將怵息俟其去或揚帆施槍礟

空中送之寇反追衂不以聞故爲患且十年巡撫者儀徵阮公

也素聞機名知沿海人信官不如信機又知海寇畏鄕勇勝畏

官兵又知鄕勇非機不能將八月寇定海將犯鄞機得檄號於