Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/153

此页尚未校对


所抄康熙以前一冊不足儲百一雍正至乾隆三十年

冊不足儲五十分之一近今六十年尙未動手若役心力

蒐羅益非私家所能任何不上書乞開館選定

四事 聖 聖相承皆有故事此次 恩詔條欵皆依嘉

慶元年條欵推恩如故事惟嘉慶元年有賢良後裔一欵

大略云凡入祀賢良祠大臣後裔倘本支無在仕版者著

各督撫據家譜咨禮部禮部奏請賞給舉人一名此條情

文斐舋寔 聖朝之美譚此次 詔書遺漏此事故家中

落 賜書之不𠈃似所宜言

五事今世科場之文萬喙相因詞可獵而取貌可擬而肖