Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/172

此页尚未校对


二員莅賞㑹同四譯館滿監督一員手奉而授之鴻臚序

班以 國語督其拜跪予莅賞暹羅者一琉球一越南一

朝鮮四

越南貢道由陸路至廣西憑祥州入鎭南關道光元年

南使臣呈請改由水道入廣東澳門部臣駁之道光六年

越南王來朝復理前說主客司員外郞任邱邊公廷英

力駁之具奏其議乃定邊公前輩中之有風采肯任事者