Page:Sibu Congkan1886-龔自珍-定盦文集補編-1-1.djvu/178

此页尚未校对


一大宗著道古堂集海内學士見之矣世無知其善畫者

龔自珍得其墨畫十五葉雍正乙卯歲自杭州如福州紀

程之所爲也葉系以詩或紀程紀月日瑣語語汗漫而瑰

麗畫蕭寥而粗辢詩平澹而屈强 同里後學龔自珍謹

同里張熷南漪王曾祥麐徵皆爲杭大宗狀此弟三狀詳

畧互有岀入自記